Privacyverklaring

Privacyverklaring  

Verwerking persoonsgegevens - Nieuwsbrief

Het Expertisecentrum Nederlands B.V. (hierna EN) gebruikt uw gegevens om u per e-mail uitgaven te sturen van de nieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het programma. Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft/afmeldt.

Verwerking persoonsgegevens - Deelname bijeenkomsten

EN gebruikt uw gegevens om u per e-mail van de benodigde informatie te voorzien die u nodig heeft om deel te kunnen nemen aan een bijeenkomst. Daarnaast gebruikt het EN uw gegevens voor organisatorische doeleinden van een bijeenkomst (zoals een badge, groepsindeling en presentielijst). Uw gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u bent voorzien van een terugkoppeling na afloop van de bijeenkomst. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van eventuele toekomstige bijeenkomsten.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De verwerking van uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, organisatie waar u werkzaam bent en e-mailadres) is noodzakelijk voor het leveren van uw abonnement(en), zoals het ontvangen van de nieuwsbrief en/of deelname aan bijeenkomsten. In het kader van de AVG doen wij deze verwerking onder de rechtsgrondslag ‘overeenkomst’.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij (medewerkers van EN) gebruiken uw gegevens alleen om u per e-mail uitgaven te sturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft opgegeven en/of u per e-mail van de benodigde informatie te voorzien die u nodig heeft om deel te kunnen nemen aan een bijeenkomst. Tevens gebruiken wij uw gegevens voor organisatorische doeleinden voor bijeenkomsten (zoals een badge, groepsindeling en presentielijst).

Uitwisselingpersoonsgegevens

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor de uitwisseling hiervan.

 

EN kan het beheer en verwerken van uw persoonsgegevens laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent EN onder voorwaarden dat deze derden het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht naleven.

 

Met deze derden sluit EN (verwerkers)overeenkomsten om er zeker van te zijn dat de afspraken worden nagekomen.

Beveiliging persoonsgegevens

EN draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

 

Alleen medewerkers van EN hebben toegang tot de persoonsgegevens. Met alle medewerkers is een geheimhoudingsverklaring contractueel vastgelegd.

 

EN en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u gebruik maakt van de dienstverlening. Als u geen nieuwsbrieven meer toegestuurd wilt krijgen, dan kunt u dat kenbaar maken via een mail naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl en zorgt EN er voor dat u geen informatie meer krijgt toegestuurd. EN maakt dan geen gebruik meer van uw voornaam, achternaam, organisatie waar u werkzaam bent en e-mailadres en zal dit verwijderen uit het databestand. Vervolgens worden de gegevens vernietigd.

 

Wat zijn uw rechten?

Als EN persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt EN verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.